Boží dobrota

1485

Milosrdenství Boha ukrytého v Nejsvětější svátosti, hlas Pána, který nám z trůnu milosrdenství říká: Pojďte ke mně všichni.

Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

- Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k tobě přibližuji, protože vím, že sama o sobě nejsi schopna se ke mně povznést. Dítě, neutíkej svému Otci, začni o samotě rozhovor se svým Bohem milosrdenství, který ti sám chce říci slova odpuštění a zahrnout tě svými milostmi. Ó, jak mi je tvá duše drahá. Mám tě vepsanou ve svých dlaních. A vryla ses hlubokou ranou do mého Srdce.
- Duše: Pane, slyším Tvůj hlas, který mě volá, abych se vrátila ze špatné cesty, ale nemám ani odvahu, ani sílu.
- Ježíš: Já jsem tvá síla, já ti dám sílu k boji.
- Duše: Pane, vidím Tvou svatost bojím se Tě.
- Ježíš: Proč se bojíš Boha milosrdenství, mé dítě? Má svatost mi nebrání v tom, abych k tobě byl milosrdný. Podívej, duše, pro tebe jsem zřídil na zemi trůn milosrdenství, tím trůnem je svatostánek a z tohoto trůnu milosrdenství toužím sestupovat do tvého srdce. Hleď, neobklopil jsem se ani družinou, ani stráží, jsem ti dostupnýv každé chvíli, v každé denní době s tebou chci mluvit a toužím udílet ti milosti.
- Duše: Pane, bojím se, zda odpustíš tolik hříchů, má ubohost mě naplňuje strachem.
- Ježíš: Mé milosrdenství je větší než ubohost tvá i celého světa. Kdo změřil mou dobrotu? Pro tebe jsem sestoupil z nebe na zem, pro tebe jsem se nechal přibít na kříž, pro tebe jsem si nechal kopím otevřít své Nejsvětější Srdce a otevřel jsem ti zdroj milosrdenství, přicházej a čerpej milosti z toho zdroje nádobou důvěry. Pokorné srdce nikdy neodmítnu, tvá ubohost se utopila v propasti mého milosrdenství. Proč bys se mnou měla vést [spor] o svou ubohost? Udělej mi tu radost, že mi odevzdáš všechnu svou bídu a celou ubohost, a já tě naplním poklady milostí.
- Duše: Zvítězil jsi, ó Pane, svou dobrotou nad mým kamenným srdcem, hle, s důvěrou a pokorou se přibližuji k tribunálu Tvého milosrdenství, sám mi dej rukou svého zástupce rozhřešení. Ó Pane, cítím, jak do mé ubohé duše vstoupila milost a pokoj. Cítím, že mě zcela zaplavilo Tvé milosrdenství, Pane. Odpustil jsi mi více, než jsem se odvážila očekávat nebo si dokázala pomyslet. Tvá dobrota překonala všechny mé tužby. A nyní Tě zvu do svého srdce, dojatá vděčností za tolik milostí. Bloudila jsem jako marnotratné dítě po mylných cestách, a Tys mi nepřestával být Otcem. Rozmnožuj ve mně své milosrdenství, vždyť vidíš, jak jsem slabá.
- Ježíš: Dítě, už nemluv o své bídě, neboť já jsem na ni už zapomněl. Poslyš, mé dítě, co ti chci říci, přiviň se na mé rány a čerpej ze zdroje života všechno, co si tvé srdce přeje. Pij plnými doušky ze zdroje života a pak se cestou neunavíš. Hleď na jas mého milosrdenství a neboj se nepřátel své spásy. Oslavuj mé milosrdenství.

 

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

 

» Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší «
» Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší «
» Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost «
» Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší «