1487

† Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

- Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej znechucení. Ale řekni mi, mé dítě, kdo se odvážil ranit tvé srdce? Řekni mi o všem, řekni mi o všem, buď vůči mně upřímná, ukaž mi všechny rány svého srdce, já je vyléčím a tvé utrpení se stane zdrojem tvého posvěcení.
- Duše: Pane, mé utrpení je tak veliké a tak různého druhu a už tím, jak dlouho trvá, jsem znechucena.
- Ježíš: Dítě mé, to nejde se znechucovat, vím, že mi bezmezně důvěřuješ, vím, že znáš mou dobrotu a milosrdenství, tak si můžeme popovídat podrobně o všem, co ti nejvíce leží na srdci.
- Duše: Těch věcí je tolik, že nevím, o čem mluvit dřív a jak to všechno říci.
- Ježiš: Hovoř se mnou obyčejně jako přítel s přítelem. Tak mi řekni, mé dítě, co ti brání jít cestou svatosti?
- Duše: Jít cestou svatosti mi brání špatné zdraví, nemohu plnit povinnosti, jsem takovým poskokem. Nemohu se umrtvovat, přísně postit, jak to dělali svatí, tu mi zase nevěří, že jsem nemocná, a k tělesnému utrpení se připojuje duchovní a přináší to mnoho pokoření. Vidíš, Ježíši jak se pak stát svatou?
- Ježíš: Dítě, opravdu, toto všechno je utrpení, ale do nebe nevede jiná cesta než cesta křížová. Sám jsem jí první prošel. Věz, že je to cesta nejkratší a nejjistější.
- Duše: Zase nová překážka a těžkost na cestě ke svatosti; protože Ti jsem věrná, pronásledují mě a působí mi kvůli tomu mnoho utrpení.
- Ježíš: Věz, že svět tě nenávidí proto, že nejsi z tohoto světa. Mě pronásledoval dříve, to pronásledování je znamením, že jdeš věrně v mých stopách.
- Duše: A také mě, Pane, znechucuje, že mému vnitřnímu utrpení nerozumějí představení ani zpovědník. Můj rozum obklopila temnota, a jak teď mám postupovat kupředu? Nějak mi to všechno bere chuť a říkám si, že vrcholy svatosti nejsou pro mě.
- Ježíš: Hle, mé dítě, tentokrát jsi mi řekla hodně. Vím že je veliké utrpení být nepochopená, a to navíc těmi, které člověk miluje a k nimž je hodně upřímný, ale nechť ti stačí to, že já ti rozumím ve vší tvé ubohosti a bídě. Mám radost z tvé hluboké víry, kterou přesto všechno chováš k mým zástupcům, ale věz, že lidé duši plně neporozumějí, neboť to přesahuje jejich možnosti, proto jsem sám zůstal na zemi, abych tvé bolavé srdce potěšil a posiloval tvou duši, abys na cestě nezůstala stát. Říkáš, že ti rozum obestírá veliká temnota, proč tedy v těchto chvílích nepřicházíš za mnou, jenž jsem světlo a mohu v jediné chvíli vlít do tvé duše tolik světla a pochopení svatosti, že to v žádných knihách nevyčteš, žádný zpovědník není schopen tak duši poučit a osvítit. Věz také, že touto temnotou, na kterou si stěžuješ, jsem pro tebe nejprve prošel v Getsemanské zahradě. Má duše byla sevřena smrtelným zármutkem a tobě dávám kousíček toho utrpení pro mou zvláštní lásku k tobě a pro vysoký stupeň svatosti, který pro tebe v nebi stanovuji. Trpící duše je mému Srdci nejblíž.
- Duše: Ale ještě jedna věc, Pane, co dělat, jsem-li odstrčena a odmítnuta lidmi a zvláště těmi, na které jsem právem mohla spoléhat, a to ve chvílích, kdy jsem je nejvíce potřebovala?
- Ježíš: Mé dítě, udělej si předsevzetí, že se nikdy nebudeš opírat o lidi. Odevzdáš-li se zcela do mé vůle řekneš-li: Ne, jak chci já, ale jaká je tvá vůle, ó Bože, ať se mi stane, dokážeš mnoho. Věz, že tato slova vy slovená z hloubi srdce v mžiku duši vynášejí na vrchol svatosti. V takové duši mám zvláštní zalíbení, taková duše mi vzdává velikou chválu, taková duše plní nebe vůní své ctnosti, ale věz, že za tu sílu, kterou v sobě máš ke snášení utrpení, musíš vděčit častému svatému přijímání, a proto přicházej často k tomuto zdroji milosrdenství a čerpej nádobou důvěry, co jen potřebuješ.
- Duše: Díky Ti, Pane, za Tvou nesmírnou dobrotu, že jsi s námi v tom vyhnanství ráčil zůstat a přebýváš s námi jako Bůh milosrdenství a rozséváš kolem sebe světlo svého slitování a dobroty a že jsem ve světle paprsků Tvého milosrdenství poznala, jak velice mě miluješ.

 

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

 

» Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší «
» Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší «
» Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost «
» Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší «