Dnes je to již 15 let co sv. Jan Pavel II. 17. srpna 2002 v Łagiewnikach zasvětil svět Božímu milosrdenství.


 "Jak velmi potřebuje dnešní svět Boží milosrdenství! Na všech kontinentech se z hlubin lidského utrpení vznáší volání o milosrdenství. Tam, kde vládne nenávist a chuť pomsty, kde válka přináší bolest a smrt nevinným, tam je potřebná milost Božího milosrdenství, která utišuje lidskou mysl, srdce a přináší pokoj. Tam, kde chybí úcta k životu a lidské důstojnosti, tam je potřebná milosrdná Boží láska, neboť v jejím světle vidíme neobyčejnou hodnotu každé lidské bytosti. Svět potřebuje milosrdenství, aby ve světle pravdy byl konec nespravedlnosti.

 Proto v tomto sanktuáriu chci dnes slavnostně zasvětit svět Božímu milosrdenství. Činím to s vroucí touhou, aby se poselství o milosrdné Boží lásce, které tu bylo ohlášeno prostřednictvím sestry Faustyny, dostalo ke všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí. Nechť se toto poselství šíří z tohoto místa do celé naší milované vlasti i do celého světa. Nechť se splní závazná přislíbení Pána Ježíše, že odtud vyjde jiskra, která připraví svět na jeho poslední příchod (srovnej Dn. 1732).

 Třeba rozněcovat tuto jiskru Boží milosti. Třeba odevzdávat světu oheň milosrdenství. V Božím milosrdenství svět najde pokoj a člověk štěstí! Tuto úlohu svěřuji vám, drazí bratři a sestry, Církvi v Krakově, v Polsku a všem ctitelům Božího Milosrdenství, kteří sem budou přicházet z Polska i z celého světa. Buďte svědky milosrdenství!"

Jan Pavel II.
Krakov 17. srpna 2002
 

 Akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002:

Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství"

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat tvé milosrdenství,
aby v tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského
č.j.: Ep/698/12 ze dne 25. 6. 2012.

Modlitbu si můžete stáhnout ve formátu PDF

Zdroj textu: http://www.knihamilosrdenstvi.cz/clanky/motlitba-ke-stazeni-20.html


 "Církev se od svého vzniku hlásí k tajemství kříže a zmrtvýchvstání, učí o Božím milosrdenství, které je zárukou naděje a pramenem spásy člověka. Avšak dnes je vyzvána na to, aby hlásala světu toto poselství. Nemůže tuto úlohu zanechat, když ji k tomu vyzval sám Bůh svědectvím sv. sestry Faustyny.

 Vybral si na to naši dobu. Možná proto, že dvacáté století se navzdory očividným úspěchům v mnoha oblastech zvlášť vyznačovalo tajemstvím nepravosti. S dědictvím dobra, ale také zla jsme vstoupili do nového tisíciletí. Před lidstvem se otevírají nové perspektivy rozvoje a zároveň nová nebezpečí. Člověk často žije tak, jakoby Boha nebylo. Přivlastňuje si Stvořitelovo právo zasahovat do tajemství lidského života. Snaží se rozhodovat o jeho bytí, genetickými manipulacemi jeho podobu a nakonec určovat hranici smrti. Odmítáním Božích zákonů a morálních zásad se otevřeně staví proti rodině. Různými způsoby se snaží udusit Boží hlas v lidských srdcích; samého Boha chce udělat velkým nepřítomným v kultuře a společenském vědomí národů. „Tajemství nepravosti“ se ustavičně dostává do světa, v němž žijeme.

 Člověk zakouší toto tajemství a prožívá strach z budoucnosti, strach před prázdnotou, před utrpením, zničením. Možná právě proto, svědectvím skromné řeholní sestry z Lagievník, Kristus vstupuje do našich časů, aby jednoznačně poukázal na pramen uspokojení a naděje, který je ve věčném milosrdenství Boha.

 Je velmi potřebné, aby jeho poselství o milosrdné lásce zaznělo novou silou. Svět potřebuje tuto lásku. Přišel čas, aby se Kristovo poselství dostalo ke všem. Především k těm, kteří své člověčenství a důstojnost ztrácí v mysterium iniquitatis. Přišel čas, aby poselství o Božím milosrdenství vzbudilo v lidských srdcích naději a stalo se počátkem nové civilizace – civilizace lásky.

 Církev chce neúnavně a zaníceně hlásat toto poselství slovem, ale i horlivým praktikováním milosrdenství."

Jan Pavel II.
Krakov 18. srpna 2002