13. března 2015 v bazilice svatého Petra, papež František ve své homilii při kající bohoslužbě vyhlásil mimořádné Jubileum jehož jádrem bude Boží Milosrdenství, svatý rok Milosrdenství.

 

Z homilie papeže Františka při kající bohoslužbě, bazilika sv. Petra:
...
 Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta, která začíná duchovním obrácením. A touto cestou se musíme vydat. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý Rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). A zejména pro zpovědníky platí, aby byli hodně milosrdní.

 Tento Svatý rok začne o letošní slavnosti Neposkvrněného Početí (8. 12. 2015) a potrvá do 20. listopadu příštího roku, do slavnosti Krista Krále, který je živou tváří Otcova milosrdenství. Organizaci tohoto Jubilea svěřuji Papežské radě pro novou evangelizaci, aby oživovala novou etapu poslání církve, totiž přinášet každému člověku evangelium milosrdenství.

 Jsem přesvědčen, že celá církev, která má velice zapotřebí milosrdenství, protože jsme hříšníci. bude moci v tomto Jubileu znovu objevit a zužitkovat Boží milosrdenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a každou ženu naší doby. Nezapomeňme, že Bůh odpouští všechno a vždycky. Neochabujme v prosbě o odpuštění. Svěřme již nyní toto Jubileum Matce Milosrdenství, aby na nás shlédla a bděla nad naší cestou, cestou pokání, abychom s otevřeným srdcem přijímali Boží odpuštění a milosrdenství. 
...
(zdroj: Homilie papeže Františka při kající bohoslužbě, bazilika sv. Petra)

 

 Slavnostní vyhlášení jubilea přečtením buly proběhne u Svaté brány vatikánské baziliky v neděli na svátek Božího milosrdenství (12. dubna 2015). Svatá brána se nachází ve čtyřech římských bazilikách a bývá otevřená pouze během Svatých roků. V jinou dobu bývá zazděná. Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse.
(zdroj)

Svatý rok (Jubileum) je v katolické křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy.